Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser for Johnsens Metalteknik A/S (JMT), december 2012

​1. Indledning

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, ordrer og leverancer fra Johnsens Metalteknik A/S (herefter kaldt JMT), medmindre andet udtrykkeligt og skriftlig er aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbetingelser anses som accepteret ved accept af tilbud.

Specielle indkøbsbetingelser eller specifikke krav til det købte fra kundens side, anført i eksempelvis kundens generelle indkøbsbetingelser, udbudsmateriale m.v. er ikke bindende for JMT, medmindre JMT udtrykkeligt og skriftligt har accepteret sådanne betingelser.

2. Priser

Alle priser er, hvis ikke andet er anført, i danske kroner (Dkk) og ekskl. moms, told, fragt og leveringsomkostninger og under forbehold for stigninger i materialepriser, arbejdsløn og evt. andre offentlige afgifter samt lovmæssige ændringer. Medmindre andet er udtrykkeligt anført. Priser i fremmed valuta er baseret på valutakursen i Dkk på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse. JMT forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

3. Kvantum

JMT forbeholder sig ret til delleveringer samt mere- eller mindre levering af indtil ±10 %.

4. Tilbud

Endelige og bindende aftaler mellem kunden og JMT anses først for indgået, når kundens skriftlige accept er bekræftet af JMT, f.eks. ved skriftlig ordrebekræftelse. Ved uoverensstemmelse mellem ordrebekræftelse og kundens ordre eller accept, er ordrebekræftelsen den gældende.

Herefter kan ordre ikke annulleres, ændres eller udsættes af kunden uden skriftlig accept fra JMT. Og der kun mod betaling af påløbende omkostninger.

Tilbud skal, medmindre andet er anført, accepteres strakt og senest 1 måned efter tilbuddets datering.

Tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, hvilket omfatter alle JMT´s underleverandører, sket inden tilbuddets accept. I tilfælde af mellemsalg forbeholder vi os retten til at træde tilbage fra tilbuddet.

Hvis vores underleverandører inden ordrebeskæftigelsesdagen vælger at ændre i priser, tilbud m.v. over for os, forbeholder vi os retten til at træde tilbage fra givne tilbud.

Medmindre der i aftalen udtrykkeligt er anført en standard eller kvalitetsbetegnelse, leveres en handelsvare uden ansvar for specielle kvalitetskrav.

Certifikat medfølger kun efter særskilt aftale, og JMT er uden ansvar for indholdet af sådanne certifikater.

5. Tegninger og andre tekniske dokumenter

Alle tegninger, specifikationer og andre tekniske dokumenter, som udleveres af JMT før, under og efter aftalens indgåelse, forbliver JMT´s ejendom og må ikke uden samtykke, kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kendskab, uden en skriftlig aftale fra JMT.

6. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne er netto 8 dage, hvis andet ikke er aftalt og anført på ordrebekræftelsen.

I tilfælde af forsinket betaling forrentes det forfald med 2% pr. påbegyndt måned. Der opkræves i øvrigt 100 kr. pr. rykkerskrivelse.

Kunden er ikke berettiget til modregning i købesummen og nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance, uden dette skriftligt er accepteret af JMT.

Såfremt kunden misligholder betalinger af købesummen for en leverance eller en delleverance, kan JMT ansvarsfrit tilbageholde enhver senere leverance/delleverance henholdsvis hindre leverancens overgivelse til kunden, indtil kundens samlende forfaldne udestående er berigtiget over for JMT.

7. Levering

Levering vil ske efter aftale med kunden. Er intet skriftlig aftalt, vil leverancen ske ab fabrik, fra nedenstående adresse.

Forsendelse og leveringsudgifter sker for kundens egen regning og risiko, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Kunden har derfor selv ansvaret for, at det aftalte aflæsningssted er umiddelbart tilgængeligt, samt at aflæsningen kan ske omgående og uden behov for ekstra mandskab eller materielle. Kan leverancen ikke gennemføres, henstår leverancen for kundens egen regning og risiko.

8. Leveringstid

Leveringstiden for en vare/ydelse fastsættes skriftlig efter aftale med kunden. Er intet skriftlig aftalt om leveringstiden i ordrebekræftelsen, tilkommer det JMT at fastsætte denne.

Den anførte leveringstid er med forbehold for mangelfrie og rettidige leverancer fra JMT´s underleverandører, samt i tilfælde af force majeure og andre forhold uden for JMT´s kontrol.

Ved en forsinkelse af levering, giver dette ikke køber ret til at hæve handlen før efter skriftlig henvendelse til JMT om at berigtige forholdet, og at JMT ikke herefter inden rimelig tid levere varen.

Hvis forsinkelse ved levering skyldes købers forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimelige.

 

9. Force majeure

JMT er ikke ansvarlig for kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed samt mangler eller forsinkelse ved leverance fra leverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, ekstraordinære indgreb fra statslige eller EU myndigheders side, dødsfald, sygdom, eller fratræden af nøglepersoner eller andre omstændigheder, som JMT ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er JMT berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophøret eller alternativt erstatnings frit annullere aftalen helt eller delvis.

10. Returemballage​

Kasse eller anden emballage, der er debiteret særskilt, vil blive krediteret, såfremt dette returneres Franco i ubeskadiget stand.

11. Reklamation og mangler​

Leverandøren indestår på nedenstående vilkår for, at de leverede varer er af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer, tolerancer og forarbejdning.

Såfremt der inden for et år skulle kunne påvises mangler ved leverede varer, påtager leverandøren sig efter eget valg enten uden beregning for køber at ombytte den eller de mangelfulde varer ved levering af nye tilsvarende varer til køberen, eller at kreditere køberen for de mangelfulde varer mod returnering af disse. Førnævnte pligter er betinget af, at der straks og dog senest 5 dage efter varens modtagelse reklameres skriftligt over for leverandøren.

Leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan tilskrives fejlagtig behandling, befordring, opbevaring, montage eller i øvrigt forsømmelse hos andre end leverandøren, eller for udsædvanligt eller sædvanligt slid og brug.

12. Produktansvar

JMT er ikke ansvarlig for skader forvoldt af et produkt på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produktet er i købers besiddelse. JMT er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter hvori produkter fremstillet af køber indgår. I den udstrækning JMT måtte blive pålagt produktansvar over for tredje mand for sådanne skader, er køber forpligtet til at holde JMT skadesløs. Køber er endvidere forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejs imod JMT på grundlag af en sådan skade. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for sådanne skader, skal denne part straks underrette den anden skriftligt herom.

JMT er ikke ansvarlig over for køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, herunder men ikke begrænset til, produktionsafbrydelse, tab af profit, tab af godwill eller tab af data.

13. Tvistigheder

For JMT leverancer gælder dansk ret i almindelighed og købeloven med de til enhver tid gældende ændringer i særdeleshed. Tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres enten ved voldgift eller ved de almindelige domstole efter JMT´s valg. Når sagen skal afgøres ved voldgift gås frem som anført i lov nr. 181 af 24. maj 1972 med ændringer om voldgift. Såfremt at JMT bestemmer, at en tvist skal afgøres ved de almindelige domstole, gælder som værneting retten i Sønderborg.

14. Transport af rettighed og pligter

JMT er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til denne aftale til tredjemand.​